המרפאות

מרפאהכתובת
קרית חייםרח’ אלכסנדר זייד 72מפה
בני ברקרח’ צפניה 9, קומה א’מפה
מודיעין עליתאבני נזר 4, מרפאת ד״ר יוסלסוןמפה
ירושליםמרכז רפואי רמות, רח’ יגאל 35, רמות ב’מפה
בית שמשקופ”ח לאומית, שפת אמת 4, בית שמשמפה
בית”ר עליתרח’ ישמח ישראל 1 (קופ”ח מאוחדת), מרכז תמריםמפה